Điểm mới trên mẫu hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay

Thông tư 68/2019/TT-BTC ra đời đã quy định rõ về nội dung trên mẫu hóa đơn điện tử. So với các quy định cũ, nội dung trên hóa đơn điện tử tại Thông tư 68 đã có sự khác biệt và quy định cụ thể hơn về mẫu số, ký hiệu, cách đánh số… Do đó, các doanh nghiệp cần chú ý, cập nhật quy định hiện hành để đảm bảo quá trình sử dụng được diễn ra tốt nhất.

Tên hóa đơn

Tên hóa đơn điện tử được hiểu là tên của từng loại hóa đơn được thể hiện trên mỗi hóa đơn, như: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, tem, vé, thẻ…

hóa đơn điện tử

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

– Số 1: Phản ánh loại Hóa đơn giá trị gia tăng.

– Số 2: Phản ánh loại Hóa đơn bán hàng.

– Số 3: Phản ánh loại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

– Số 4: Phản ánh các loại hóa đơn khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều này.

Ký hiệu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn được hiểu là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng.

Tiếp đó là ký hiệu về chữ cái được quy định là T hoặc D hoặc L hoặc M thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng.

Ký tự cuối là hai chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

Tại bản thể hiện, ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn được thể hiện ở phía trên bên phải của hóa đơn (hoặc ở vị trí dễ nhận biết).

Số hóa đơn

– Số hóa đơn được quy định là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999.
Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.

Bên cạnh đó là các quy định khác về tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua; quy định về tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ…

Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm bắt được những điểm mới trên mẫu hóa đơn điện tử hiện nay để có thể triển khai áp dụng trước lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần.

https://vedepvn.net/

https://vedepvn.net/cac-buoc-thuc-hien-nop-ho-so-khai-thue-qua-mang/